Đăng ký

Giải bài 18.8 Trang 58- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Sắt nở vì nhiệt ít hơn đồng và nhôm.