Đăng ký

Giải bài 18.1 Trang 57 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Dựa vào công thức:  \(D=\dfrac{m}{V}\) ta có:

- Nếu thể tích của vật tăng thì khối lượng riêng của vật giảm.

- Nếu thể tích của vật giảm thì khối lượng riêng của vật tăng.

Giải:

Chọn D. Khối lượng riêng của vật giảm.