Đăng ký

Giải bài18.5 Trang 58- Sách bài tập Vật lí 6

     Khối lượng riêng  \(D=\dfrac{m}{V}\), nên khi làm lạnh thì thể tích của vật rắn giảm, khối lượng của vật rắn không đổi và khối lượng riêng tăng.

     Chọn C.