Đăng ký

Giải câu 12 Trang 80 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. \(i=3\sqrt{2} \cos 100\pi t(A)\)

Ta thấy: \(\dfrac{1}{C \omega}=L \omega=30(\Omega) \Rightarrow Z_L=Z_C=30(\Omega)\)

\(\Rightarrow\) Mạch cộng hưởng, i cùng pha với u.

Ta có: \(u=120\sqrt{2} \cos 100\pi t(V) \Rightarrow i=I_0 \cos 100\pi t(A)\)

Với \(I_0=\dfrac{U_0}{R}=\dfrac{120\sqrt{2}}{40}=3\sqrt{2}(A)\)

Vậy, \(i=3\sqrt{2}\cos 100\pi t(A)\)

\(\Rightarrow\) Chọn D.