Đăng ký

Giải câu 11 Trang 80 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. \(i=6 \cos \left (100\pi t-\dfrac{\pi}{4} \right )\)

Ta có: \(Z_L=L \omega=60(\Omega)\)

\(Z_C=\dfrac{1}{C \omega}=20(\Omega)\)

\(Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\sqrt{40^2+(60-20)^2}=40\sqrt{2}(\Omega)\)

\(I_0=\dfrac{U_0}{Z}=\dfrac{240\sqrt{2}}{40\sqrt{2}}=6(A)\)

\(\Rightarrow\) Chọn B hoặc D.

Ta lại có: \(Z_L> Z_C\) nên i trễ pha hơn u \(\Rightarrow\) Chọn D.