Đăng ký

Giải câu 10 Trang 80 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Mạch cộng hưởng nên \(Z_L=Z_C\)

Suy ra: \(L \omega=\dfrac{1}{C\omega}\Rightarrow \omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{0,2}{\pi}.\dfrac{1}{2000\pi}}}=100\pi(rad/s)\)

Mạch cộng hưởng nên i cùng pha với u \(\Rightarrow \varphi_i=\varphi_u=0(rad)\)

Khi đó: \(I_0=\dfrac{U_0}{R}=\dfrac{80}{20}=4(A) \Rightarrow i=4 \cos(100\pi t)(A)\)

shoppe