Đăng ký

Giải bài 1.7 Trang 5 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Hướng dẫn:

Vì \(I\) \( \sim \)  \(U\) và \(U\) = 0 nên đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Giải: 
Chọn B