Đăng ký

Giải bài 1.9 Trang 5 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Muốn có dòng điện chạy qua vật dẫn thì giữa hai đầu vật dẫn phải có một hiệu điện thế.

  Mặt khác, với một dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn đó.

 Vì vây, muốn tăng cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn thì phải tăng hiệu điện thế giữa hay đầu vật dẫn.