Đăng ký

Giải bài 1.2 Trang 4 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Vì \(I\) tỉ lệ thuận với U nên \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_1}{I_2}\)

  Mà \(I_2= I_1+ 0,5\) suy ra \( \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_1}{I_1+0,5}\)

  Do đó \(\dfrac{12}{U_2}= \dfrac{1,5}{1,5+0,5} \Rightarrow U_2=16(V) \)