Đăng ký

Giải bài 1.4 Trang 4 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn D. \(U_2\)= 4V