Đăng ký

Giải bài 1.1 Trang 4 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Vì  \(I\)  tỉ lệ thuận với \(U\) nên \( \dfrac{U_1}{U_2}= \dfrac {I_1}{I_2}\)

   Suy ra \(\dfrac{12}{36}=\dfrac {0,5}{I_2} \Rightarrow 1,5(A)\)