Đăng ký

Giải bài 1.6 Trang 5 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn A. Tăng 4 lần .