Đăng ký

Giải bài 1.10 Trang 5 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Ta có: \( \dfrac{U_1}{U_2}= \dfrac{I_1}{I_2} \Rightarrow \dfrac{U_1}{U_1+10,8}=\dfrac{I_1}{I_2}\)

         \( \Rightarrow \dfrac{7,2}{7,2+10,8}=\dfrac{I_1}{I_2}\Rightarrow\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{2}{5}\Rightarrow I_2=2,5I_1\)