Đăng ký

Giải câu 4 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 9

-Lần đo 1: \(\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{2,0}{0,1}=20(V/A)\)

- Lần đo 2: \( \dfrac{U_2}{I_1}=\dfrac{U_1}{I_1}\Rightarrow \dfrac{2,5}{I_2}=20\Rightarrow I_2 = \dfrac{2,5}{20}=0,125(A)\)

Các lần đo còn lại tính tương tự ta có:

\(U_3=4,0(V); U_4=5,0(V) \) và  \( I_5=0,3(A)\)