Đăng ký

Giải bài 8 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

    Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

    Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha

    Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 38 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

    Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng "tần số"

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : Sản lượng vụ mùa của một xã.

Lập bảng tần số :

Sản lượng (x) 31 34 35 36 38 40 42 44  
Tần số (n) 10 20 30 15 10 10 5 20 N = 120

b) Biểu đồ đoạn thẳng :