Đăng ký

Giải bài 65 trang 51 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Trong số các số bên phải của các đa thức sau, số nào là nghiệm của đa thức bên trái nó?

Hướng dẫn giải

a) Từ 2x - 6 = 0 suy ra 2x = 6 

Do đó : x = 3

Vậy nghiệm của đa thức A(x) là 3.

b) Từ 3x + \(\dfrac{1}{2}\) = 0 suy ra 3x = -\(\dfrac{1}{2}\)

Do đó : x = -\(\dfrac{1}{2}\) : 3 = -\(\dfrac{1}{6}\)

Vậy nghiệm của B(x) là -\(\dfrac{1}{6}\)

c) Từ x\(^2\) - 3x + 2 = 0 \(\Leftrightarrow\) (x-1)(x-2) = 0 \(\Leftrightarrow\) x = 1 hoặc x = 2

Vậy nghiệm của M(x) là 1 và 2.

d) Từ \(x^2+5x-6=0 \Leftrightarrow (x-1)(x+6)=0 \Leftrightarrow\)x = 1 hoặc x = -6

Vậy nghiệm của P(x) là -6 và 1

e) Từ \(x^2+x=0 \Leftrightarrow x(x+1)=0 \Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x = -1

Vậy nghiệm của Q(x) là -1 và 0

shoppe