Đăng ký

Giải bài 58 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z = -2

a) 2xy ( 5x\(^2\)y + 3x -z )

b) xy\(^2\) + y\(^2\)z\(^3\) + z\(^3\)x\(^4\)

Hướng dẫn giải

a) 2xy ( 5x\(^2\)y + 3x -z )

  = 2.1.(-1). [5.1\(^2\).(-1) + 3.1 - (-2)]

  = -2 (-5 + 3 + 2) = 0

b) xy\(^2\) + y\(^2\)z\(^3\) + z\(^3\)x\(^4\)

 = 1.(-1)\(^2\) + (-1)\(^2\).(-2)\(^3\) + (-2)\(^3\).1\(^4\)

 = 1- 8 - 8 = -15