Đăng ký

Giải bài 2 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Với giá trị nào của x thì ta có:

a) |x| + x = 0 ;     b) x + |x| = 2x

Hướng dẫn giải

a) Ta có : |x| + x = 0 suy ra |x| = -x

Do đó : x \(\leq\) 0 

b) Ta có : x + |x| = 2x suy ra |x| = 2x -x hay |x| = x

Do đó : x \(\geq\) 0