Đăng ký

Giải bài 61 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

a) \(\dfrac{1}{4}xy^3 \) và \(-2x^2yz^2\)

b) \(-2x^2yz\)  \(-3xy^3z\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có : \(\dfrac{1}{4}xy^3.(-2x^2yz^2)=\dfrac{1}{4}(-2)xy^3x^2yz^2=-\dfrac{1}{2}x^3y^4z^2\)

Hệ số của tích là \(\dfrac{-1}{2}\) và tích có bậc là 9.

b) Ta có : \(-2x^2yz.(-3xy^3z)=(-2).(-3)x^2yz.xy^3z=6x^3y^4z^2\)

Hệ số của tích là 6  và tích có bậc là 9.