Đăng ký

Giải bài 59 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:

Hướng dẫn giải