Đăng ký

Giải bài 5 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hai số 5 và 7 viết được hai phân số.

Hai số 0 và -2 viết được một phân số.

Giải:

Với hai số 5 và 7 ta viết được hai phân số:

Phân số \(\dfrac{5}{7}\) có tử là 5 và mẫu là 7.

Phân số \(\dfrac{7}{5}\) có tử là 7 và mẫu là 5.

Với hai số 0 và -2 ta chỉ viết được một phân số (vì mẫu phải khác 0). Phân số \(\dfrac{0}{-2}\) có tử là 0 và mẫu là -2.