Đăng ký

Giải bài 4 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 3 : 11

b) -4 : 7

c) 5 : (-13)

d) x chia cho 3

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a : b được viết thành \(\dfrac{a}{b} (b \neq 0)\)

Giải:

a) \(\dfrac{3}{11};\)      b) \(\dfrac{-4}{7};\)       c) \(\dfrac{5}{-13};\)       d) \(\dfrac{x}{3}.\)