Đăng ký

Giải bài 1 trang 5 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Theo cách đó, hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật.

b) 7/16 của hình vuông.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) với a, b \(\in Z, a> 0,b> 0:\)

Mẫu b cho biết số phần bằng nhau mà hình được chia ra.

Tử a cho biết số phần bằng nhau đã lấy.

Giải:

a) \(\dfrac{2}{3}\) của hình chữ nhật;

b) \(\dfrac{7}{16}\) của hình vuông.