Đăng ký

Giải bài 46 trang 73 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đồ thị trong hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị độ dài từ in-sơ sang xentimet.

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in-sơ ); 3 in (in-sơ) bằng khoảng bao nhiêu xentimet.

Giải bài 46 trang 73 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Xem đồ thị ta thấy : 2 in \(\approx\) 5,08cm

Vậy 3 in \(\approx\) 7,62cm ; 4 in \(\approx\) 10,16cm

shoppe