Đăng ký

Giải bài 42 trang 72 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\dfrac{1}{2}\)

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1

Giải bài 42 trang 72 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Điểm A có tọa độ là (2;1)

Thay x = 2 và y = 1 vào công thức y = ax ta được :

1 = a.2 \(\Rightarrow\) a = \(\dfrac{1}{2}\)

Hàm số phải tìm là y = \(\dfrac{1}{2}\)x

b) Từ điểm \(\dfrac{1}{2}\) trên trục hoành , ta kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt đường thẳng OA tại B. Đó là điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(\dfrac{1}{2}\)

c) Từ điểm -1 trên trục tung , ta kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt đường thẳng OA tại C. Đó là điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.