Đăng ký

Giải bài 41 trang 72 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Hướng dẫn giải

Với A \((-\dfrac{1}{3};1)\)

Thay x = \(-\dfrac{1}{3}\) vào y = -3x ta được :

y = -3.(\(-\dfrac{1}{3}\)) = 1 bằng tung độ của A

Vậy A thuộc đồ thị hàm số y = -3x

Với B \((-\dfrac{1}{3};-1)\)

Thay x = \(-\dfrac{1}{3}\) vào y = -3x ta được :

y = -3.(\(-\dfrac{1}{3}\)) = 1 khác tung độ của B

Vậy B không thuộc đồ thị hàm số y = -3x

Với C(0;0)

Thay x = 0 vào y = -3x ta được :

y = -3.0 = 0 bằng tung độ của C

Vậy C thuộc đồ thị hàm số y = -3x