Đăng ký

Giải bài 40 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào nếu mặt phẳng tọa độ Oxy ở hình 25 nếu

a) a > 0.

b) a < 0.

Hướng dẫn giải

a) Trong công thức y = ax , nếu a >0 thì các giá trị của x và y luôn cùng dấu. Vì thế , trong trường hợp này, đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ I và thứ III ( các điểm thuộc các góc này có hoành độ và tung độ cùng dấu ).

b) Nếu a < 0 , các giá trị của x và y luôn trái dấu nên đồ thị của hàm số nằm ở góc phần tư II và IV.

shoppe