Đăng ký

Giải bài 39 trang 71 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ trên một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x

b) y = 3x

c) y = -2x

d) y = -x

Hướng dẫn giải

a) Đồ thị hàm số y = x là đường thẳng đi qua hai điểm O (0;0) và A (1;1)

b) Đồ thị hàm số y = 3x là đường thẳng đi qua hai điểm O (0;0) và B (1;3)

c) Đồ thị hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua hai điểm O (0;0) và C (1;-2)

d) Đồ thị hàm số y = -x là đường thẳng đi qua hai điểm O (0;0) và D (1;-1)

shoppe