Đăng ký

Giải bài 42 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

 a) \(x^2= 3,5;\)

b) \(x^2 =132\)

Hướng dẫn giải

   Giải:

    a) \(x^2 = 3,5 \Leftrightarrow x= \pm \sqrt{3,5}\) 

vậy phương trình có nghiệm: \( x_1 \approx 1,871; x_2 \approx -1,871\)

   b) \(x^2= 132 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{132}\)

vậy phương trình có nghiệm: \( x_1 \approx 11,49; x_2 \approx -11,49\)