Đăng ký

Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) \( x^2 = 3,5 \);

b) \( x^2 = 132\).   

Hướng dẫn giải

+ \(\sqrt{a^2}=|a|.\)

+) Sử dụng quy tắc làm tròn số:

       Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên các chữ số còn lại.

       Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết

a) \({x^2} = 3,5 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt {3,5}  \)

                      \(\Leftrightarrow |x|=\sqrt{3,5}\)

                      \(\Leftrightarrow x  \approx \pm 1,87\).

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x \approx \pm 1,87\).

b) \({x^2} = 132 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt {132}\)

                       \(\Leftrightarrow |x|=\sqrt{132}\)

                       \(\Leftrightarrow x \approx \pm 11,49\).

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x \approx \pm 11,49\).

shoppe