Đăng ký

Giải bài 26 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH.

Hướng dẫn giải

CD là đường trung bình của hình thang ABFE nên :

CD = \(\dfrac{AB+EF}{2}\) => x = \(\dfrac{8+16}{2}=12\) (cm)

EF là đường trung bình của hình thang CDHG nên :

EF = \(\dfrac{CD+HG}{2}\) => 16 = \(\dfrac{12+y}{2}\) => y = 20 (cm)

shoppe