Đăng ký

Giải bài 25 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

EK là đường trung bình của tam giác ABD nên EK // AB

Do AB // CD nên EK // CD

KF là đường trung bình của tam giác BDC nên KF // CD

Theo tiên đề Ơ-clit thì E, K, F thẳng hàng