Đăng ký

Giải bài 24 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm. Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy.

Hướng dẫn giải

AK // BI (cùng vuông góc với xy) => ABIK là hình thang .

CH // AK // BI (cùng vuông góc với xy)

=> CH là đường trung bình của hình thang ABIK.

=> CH = \(\dfrac{AK+BI}{2}\)

            = \(\dfrac{12+20}{2}=16\) (cm)

Vậy, khoảng cách từ trung điểm của AB đến xy là 16cm.

shoppe