Đăng ký

Giải bài 24 trang 66 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Cho hình 25. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) MG = ... MR; GR = ... MR; GR = ... MG

b) NS = ... NG; NS = ... GS; NG = ... GS

Hướng dẫn giải

a) MG = \(\dfrac{2}{3}\) MR

    GR = \(\dfrac{1}{3}\) MR

    GR = \(\dfrac{1}{2}\) MG

b) NS = \(\dfrac{3}{2}\) NG

    NS = 3GS

    NG = 2GS