Đăng ký

Giải bài 23 trang 66 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH.

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Hướng dẫn giải

 

Khẳng định đúng :

\(\dfrac{GH}{DH}=\dfrac{1}{3}\) vì \(\dfrac{GD}{HD}=\dfrac{2}{3}\) (vị trí trọng tâm)