Đăng ký

Bài 23 trang 66 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

\(\frac{DG}{DH}= \frac{1}{2}\); \(\frac{DG}{GH}= 3\) 

\(\frac{GH}{DH}= \frac{1}{3}\); \(\frac{GH}{DG}= \frac{2}{3}\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Lời giải chi tiết

G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Ta có:

\(\frac{GD}{DH}= \frac{2}{3}\) \(\Rightarrow \) \(\frac{GH}{DH}= \frac{1}{3}\)

Vậy khẳng định \(\frac{GH}{DH}= \frac{1}{3}\) là đúng.

Các khẳng định còn lại sai.

shoppe