Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 66 Toán 7 Tập 2

Đề bài

 Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

•AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không ?

•Các tỉ số \({{AG} \over {AD'}},\,\,{{BG} \over {BE'}},\,\,{{CG} \over {CF}}\) bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

•AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC

Vì trên hình 22 ta thấy, D là trung điểm BC

(BD = CD = 4 đơn vị độ dài)

•Dựa vào hình vẽ ta thấy:

\(\eqalign{& AG = 6,\,\,AD = 9 \Rightarrow {{AG} \over {AD}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}  \cr & BG = 4,\,\,BE = 6 \Rightarrow {{BG} \over {BE}} = {4 \over 6} = {2 \over 3}  \cr & CG = 4,\,\,CF = 6 \Rightarrow {{CG} \over {CF}} = {4 \over 6} = {2 \over 3} \cr} \)

shoppe