Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:

a) f(x) =3xvới x ∈ (-∞; +∞);

b) \(f(x) = {1 \over {{{(\cos x)}^2}}}\,\,;\,\,x \in ({{ - \pi } \over 2};{\pi  \over 2})\)

Hướng dẫn giải

a) \(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3} vì {\rm{ }}({x^3})'{\rm{ }} = {\rm{ }}3{x^2}\)

b) \(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}tanx{\rm{ }} vì {\rm{ }}\left( {tanx} \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{(\cos x)}^2}}}\)