Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Đề bài

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M. Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrightarrow k \) đã cho trên các trục Ox, Oy, Oz.

Hướng dẫn giải

\(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow {xi}  + \overrightarrow {{\rm{yj}}}  + \overrightarrow {zk} \)