Đăng ký

Câu 17 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Tính các giới hạn sau :

a. \(\lim \sqrt {3{n^4} - 10n + 12} \)

b. \(\lim \left( {{{2.3}^n} - {{5.4}^n}} \right)\)

c. \(\lim \left( {\sqrt {{n^4} + {n^2} + 1}  - {n^2}} \right)\)

d. \(\lim {1 \over {\sqrt {{n^2} + 2n}  - n}}\)

Hướng dẫn giải

a. \(\lim \sqrt {3{n^4} - 10n + 12}  = \lim {n^2}.\sqrt {3 - {{10} \over {{n^3}}} + {{12} \over {{n^4}}}}  \)

                                           \(=  + \infty \)

b. \(\lim \left( {{{2.3}^n} - {{5.4}^n}} \right) = \lim {4^n}\left[ {2{{\left( {{3 \over 4}} \right)}^n} - 5} \right] =  - \infty \)

c.

 \(\eqalign{  & \lim \left( {\sqrt {{n^4} + {n^2} + 1}  - {n^2}} \right) \cr&= \lim {{{n^2} + 1} \over {\sqrt {{n^4} + {n^2} + 1}  + {n^2}}}  \cr  &  = \lim {{1 + {1 \over {{n^2}}}} \over {\sqrt {1 + {1 \over {{n^2}}} + {1 \over {{n^4}}}}  + 1}} = {1 \over 2} \cr} \)

 d. \(\lim {1 \over {\sqrt {{n^2} + 2n }- n }} = \lim {{\sqrt {{n^2} + 2n}  + n} \over {2n}} = \lim {{\sqrt {1 + {2 \over n} }+ 1 } \over 2} = 1\)