Đăng ký

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ancol Hóa học 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ancol Hóa 11

Bài viết hôm nay Cunghocvui xin giới thiệu với các bạn về bài trắc nghiệm Hóa 11 Ancol Phenol!

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Ancol có đáp án:

Câu 1: Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo anđehit ?

A. \(CH_3OH. \)

B. \((CH_3)_2CHCH_2OH. \)

C. \(C_2H_5CH_2OH \)

D. \(CH_3CH(OH)CH_3.\)

Câu 2: Chất nào không gây ra phản ứng với Ancol?

A. Na.

B. NaOH.

C. \(NaHCO_3.\)

D.\(Br_2\)

Câu 3: Hợp chất thơm X có CTPT {{C}_{7}}{{H}_{8}}O. Biết rằng X đều có khả năng phản ứng với cả Na và NaOH. Số đồng phân X thỏa mãn là:

A. 3                         B. 1                          C. 2                          D. 4

Câu 4: Cho dung dịch Ancol với khối lượng 18.8g tác dụng với dung dịch axit nitric 63% với khối lượng 45gam (chất xúc tác là axit sunfuric đặc nguội, hiệu suất 100%). Hỏi khối lượng axit picric thu được là:

A. 50 gam               B. 34,35 gam                C. 35 gam                D. 45,85 gam

Câu 5: 9.4 gam Ancol đem đi trrung hòa với V ml dung dịch NaOH 1M (cho phản ứng 90% để dư ra 10%). Tính giá trị hợp lý của V?

A. 80ml                       B. 90ml                        C. 110ml                        D. 115ml

Câu 6: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử \(C_7H_8O\). X tác dụng v i Na và NaOH; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na và NaOH. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

A. \(C_6H_4(CH_3)OH ; C_6H_5OCH_3 ; C_6H_5CH_2OH.\)

B. \(C_6H_5OCH_3 ; C_6H_5CH_2OH ; C_6H_4(CH_3)OH\).

C. \(C_6H_5CH_2OH ; C_6H_5OCH_3 ; C_6H_4(CH_3)OH\).

D. \(C_6H_4(CH_3)OH ; C_6H_5CH_2OH ; C_6H_5OCH_3\).

Câu 7: Trong số các đồng phân của \(C_3H_5Cl_3\) có thể có bao nhiêu đồng phân khi thu phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm phản ứng được cả v i Na và dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) tạo ra Ag ?

A. 1. B. 4. C. 3. D.

Câu 8: Số đồng phân của \(C_3H_5Cl_3\) là:

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 9: Cho công thức phân tử của hợp chất thơm {{C}_{7}}{{H}_{8}}O.  Biết rằng hợp chất thơm cho trước vừa có thể tác dụng với cả Na cà NaOH. Xác định số đồng phân của X thỏa mãn điều kiên trên?

A. 3                         B. 1                          C. 2                          D. 4

Câu 10: Cho lên men chất glucozơ khối lượng là m (gam) tạo ra 750 ml rượu \(10^o\). Rượu có khối lượng riêng: 0,7907 g/ml và hiệu suất lên men 60%. Tính m ban đầu:

A. 193,35          

B. 139,21

C. 210          

D. 186,48

Câu 11: Khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là:

A.3-metylbut-1-en. B. 2-metylbut-2-en.C. 2-metylbut-3-en. D. 3-metylbut-2-en.

Giải bài tập - Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol - Hóa học lớp 11 

Câu 12: Thực hiện phản ứng đốt cháy hỗn hợp cho trước gồm 3 hợp chức đồng đẳng của Ancol ta thu được các chất sản phẩm bao gồm 3,808 lít khí \(CO_2\) (đktc) và 5,4 gam nước. Giá trị của m là:

A. 5,42 B. 5,72 C. 4,72 D. 7,42

Câu 13: Số đồng phân cấu tạo của \(C_4H_{10}O\)

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

Câu 14: Thực hiện phản ứng đốt cháy hợp chất ancol X, có khối lượng là 1.52 gam thu được thành phẩm bao gồm hỗn hợp 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,44g nước. X Có CTPT nào sau đây:

A. \(C_3H_7OH\) B. \(C_3H_6(OH)_2\) C. \(C_2H_4(OH)_2\).

Câu 15: Thực hiện phản ứng đốt cháy hỗn hợp hai đồng đẳng thuỗ dãy liên tiếp của ancol với axit \(H_2SO_4\)\(140^0C\) thu được các chất thành phẩm bao gồm 13,2g hỗn hợp dung dịch gồm có 3 ete với số mol của từng chất là như nhau và 2,7g \(H_2O\). CTPT 2 ancol là:

A. 0.5

B. 0.6

C. 2.0

D. 0.8

Câu 16: Thực hiện phản ứng nung nóng hỗn hợp một ankanol bậc 1 và một ankanol bậc 3 với axit Sunfuric đặc ở \(140^0C\) thu được 5,4g nước và 26,4g dung dịch gồm hỗn hợp 3 ete. Tìm công thức của các chất rượu tham gia phản ứng?

A. \(C_6H_4(CH_3)OH ; C_6H_5OCH_3 ; C_6H_5CH_2OH.\)

B. \(C_6H_5OCH_3 ; C_6H_5CH_2OH ; C_6H_4(CH_3)OH\).

C. \(C_6H_5CH_2OH ; C_6H_5OCH_3 ; C_6H_4(CH_3)OH\).

D. \(C_6H_4(CH_3)OH ; C_6H_5CH_2OH ; C_6H_5OCH_3\).

Câu 17: Cho 1 bình kín dung tích 16 lít chứa hh X gồm 3 ancol đơn chức A, B, C và 13,44g O2 (ở 109,2 0 C; 0,98 atm). Tính P:

A. 0.8

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.9

Câu 18: Cho hh A gồm 1 rượu no, đơn chức và 1 rượu no 2 chức tác dụng với Na dư thu được 0,616 lít H2 (đktc). Xác định công thức của rượu:

A. \(CH_3OH. \)

B. \((CH_3)_2CHCH_2OH. \)

C. \(C_2H_5CH_2OH \)

D. \(CH_3CH(OH)CH_3.\)

Câu 19: Nung nóng hỗn hợp khí A có khối lượng là 35 gam ở trong một bình kín cho sẵn, hỗn hợp đó bao gồm hơi 3 ancol đơn chức X, Y, Z và 1,9 mol O2 (ở 68,25 0 C; 2 atm). Tính P của phản ứng xảy ra?

A. 0.6

B. 0.9

C. 0.1

D. 0.6

Câu 20: Thực hiện phản ứng đốt cháy các hợp chức là hai chất trong dãy đồng đẳng của ancol thu được thành phẩm là các chất như sau: 5,6 lít dioxit (điều kiện tiêu chuẩn) và 6,3 gam nước. Hiệu suất xảy ra phản ứng đốt cháy là?

A. 30% và 30%

B. 25% và 35%

C. 40% và 20%

D. 20% và 40%

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về Giải hóa 11 bài Ancol!

shoppe