Đăng ký

Bài 9 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là

Hướng dẫn giải

\(C_nH_{2n+1}OH + Na \rightarrow C_nH_{2n+1}ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

Số mol ancol  = \(2_{n_{H_2}} = 2.\dfrac{0,56}{22,4}=0,05(mol)\)

  Khối lượng mol phân tử của ancol là :

\( M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{3,70}{0,05}= 74(g/mol)\)

 Vậy :  \(14n + 18 = 74 \)

                       \( n= 4\)

   Công thức phân tử : \(C_4H_{10}O.\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Tags
shoppe