Đăng ký

Bài 3 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen.

 

Hướng dẫn giải

Phân biệt: etanol, glixerol, nước, benzen.

- Dùng \(Cu(OH)_2\) nhận ra glixerol nhờ dấu hiệu tạo dung dịch xanh lam.

\(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 \rightarrow [C_3H_5(OH)_2O_2]_2Cu + 2H_2O\)

- Dùng khí clo nhận ra benzen nhờ khói trắng.

\(C_6H_6 + 3Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} C_6H_6Cl_6\)

- Nhận ra etanol bằng cách đun với \(H_2SO_4\) đặc ở \(170^0C\).

\(C_2H_5OH \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc, 170^0C} CH_2=CH_2 + H_2O\)

- Còn lại là \(H_2O\)

Tags
shoppe