Đăng ký

Bài 4 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất nào sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

a) \(CH_2=CH-CH_3 + H_2O \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc, t^0} CH_3-CH-CH_3\)

                                                                              \(\overset{\mid}{OH}\)

                                                                             propan-2- ol

b) \(CH_2=CH-CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2-CH-CH_3\)

                                                     \(\overset{\mid}{Cl}\)        \(\overset{\mid}{Cl}\)

\(CH_2-CH-CH_3 + 2NaOH \xrightarrow[]{ t^0} CH_2-CH-CH_3 + 2NaCl\)

\(\overset{\mid}{Cl}\)        \(\overset{\mid}{Cl}\)                                         \(\overset{\mid}{OH}\)       \(\overset{\mid}{OH}\)

                                                       propan-1-2-điol

Tags