Đăng ký

Bài 7 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (Không bị biến đổi) có thể sản xuất đưuọc bao nhiêu lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình là 80,0% và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

Hướng dẫn giải

\((C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[]{H^+,t^0} nC_6H_{12}O_6\)

tinh bột                                   glucozơ         

\(C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[]{enzim} 2C_2H_5-OH + 2CO_2\)           

Nhận thấy một mol tinh bột cho 2n mol etanol.

Số mol etanol tạo thành :

\(\dfrac{10^6.95.80.2n}{162n.100.100} = 93,83.10^2(mol)\)

Khối lượng etanol:

\(m=4316,05.10^2(g)\)

Thể tích ancol etylic :

\(V=\dfrac{m}{D} = \dfrac{4316,05.10^2}{0,789}\approx 547(l)\)

Tags