Đăng ký

Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

So sánh các phân số:

                \(\frac{22}{7}\)  và   \(\frac{34}{11}\)

Hướng dẫn giải

Cách 1: quy đồng 2 mẫu số sau đó ta so sánh hai phân số cùng mẫu (so sánh tử với nhau).

Cách 2: Ta nhận thấy rằng ở đây cả hai phân số đều lớn hơn 1 nên chuyển phân số đã cho về dạng hỗn số ta so sánh 2 hỗn số với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có

\(\begin{array}{l}
\frac{{22}}{7} = \frac{{21 + 1}}{7} = 3\frac{1}{7};\\
\frac{{34}}{{11}} = \frac{{33 + 1}}{{11}} = 3\frac{1}{{11}}
\end{array}\)

Nhận thấy hai hỗn số có cùng phần nguyên và \(\frac{1}{7}>\frac{1}{11}\) ( vì \(\frac{1}{7} = \frac{{11}}{{77}} > \frac{1}{{11}} = \frac{7}{{77}}\) ) nên

                    \(3\frac{1}{7}>3\frac{1}{11}\) hay \(\frac{22}{7}>\frac{34}{11}\) .

shoppe