Đăng ký

Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

              \(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Hướng dẫn giải

Hỗn số có dạng:\(a\frac{b}{c}\) khi đó a là phần nguyên và \(\frac{b}{c}\) chính là phần phân số.

Cách chuyển phân số về hỗn số như sau: ta lấy tử chia cho mẫu, được thương chính là phân nguyên, còn số dư trên số chia chính là phần phân số của hỗn số.

Chú ý: Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

Ví dụ: \(\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} \Rightarrow  - \frac{7}{4} =  - 1\frac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết

\(\frac{6}{5}\) = \(1\tfrac{1}{5}\) ;  

\(\frac{7}{3}\) = \(2\tfrac{1}{3}\) ;   

\(\frac{-16}{11}\) = \(-1\tfrac{5}{11}\).

shoppe