Đăng ký

Bài 92 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Sắp xếp các số thực:

\(-3,2; 1; -\frac{1}{2}; 7,4; 0; -1,5\).

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Hướng dẫn giải

a) \(-3,2<-1,5<-\frac{1}{2}<0<1<7,4.\)

b) \(\left | 0 \right |<\left | -\frac{1}{2} \right |<\left | 1 \right |<\left | -1,5 \right |<\left | -3,2 \right |\)\(<\left | 7,4 \right |.\)

shoppe