Đăng ký

Giải bài 91 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) −3,02 < −3,□1

b) −7,5□8 > −7,513

c) −0,4□854 < −0,49826

d) −1,□0765 < −1,892.

Hướng dẫn giải

a) −3,02 < −3,01

b) −7,508 > −7,513

c) −0,49854 < −0,49826

d) −1,90765 < −1,892.

shoppe