Đăng ký

Giải bài 93 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm x, biết:

a) 3,2.x+(−1,2).x+2,7=−4,9;

b) (−5,6).x+2,9.x−3,86=−9,8.

Hướng dẫn giải

a) 3,2.x+(−1,2).x+2,7=−4,9

\(\Leftrightarrow\) [3,2 + (-1,2)].x + 2,7 = -4,9 \(\Leftrightarrow\) 2.x + 2,7 = -4,9

\(\Leftrightarrow\) 2.x = -4,9 -2,7 \(\Leftrightarrow\) 2.x = -7,6

\(\Leftrightarrow\) x = \(\dfrac{-7,6}{2}\) \(\Leftrightarrow\) x = -3,8

b)  (−5,6).x+2,9.x−3,86=−9,8

\(\Leftrightarrow\) [(-5,6) + 2,9].x - 3,86 = -9,8 \(\Leftrightarrow\) (-2,7).x - 3,86 = -9,8

\(\Leftrightarrow\) (-2,7).x = -9,8 + 3,86 \(\Leftrightarrow\) (-2,7).x = -5,94

\(\Leftrightarrow\) x = (-5,94) : (-2,7) \(\Leftrightarrow\) x = 2,2